Femeia care cauta omul Mettet

Femeia care cauta omul Mettet

In virginitatea actiunilor celui dintii orn pe pdmint, mi-ar place sd stiu nu attt prirnul lui gest sau prima lui vorbd, ell primul lui vis. Dar win tot vidul lipsei de legendd un clocot rdzbate intact cenusa veacurilor : dramatismul clipei In care omul s'a oprit deodatd din fuga lui peste dealuri si s'a sfichiuit cu prima intrebare. Sint intrebdri cari 10 au rdspunsul in ele ca pe o md. Inchipuirea imi fierbe In clocote pasta acestui trecut, il reanimd, pldsmuieste imprejurdri fantastice si un cadru uluitor pentru faptul pe care nici un altul nu l'a mai putut egala In tensiune si In inedit : prima inebunire, prima sinucidere.

Imi imaginez participarea In panicd a intregei naturi la aceste cele dintii evenimente cari o rdsturnau, un ecou i o desldntuire de zgomote ìn munti, o ridicare precipitatd a apelor pind pe buzele cimpiei, si un salut al copacilor bdtrini vor fi Intimpinat semnele din care o Intreaga lume de dezesperati avea sd se desfdsoare. Färd organizatii cari sd-1 incarcereze, cel dintii nebun va fi alergat toate vdile luindu-se la Intrecere cu apele, va fi amenintat cu pumnii, va fi ros din coaja copacilor si pentru acest cel dintii delir pe planetä cerul va Femeia care cauta omul Mettet fost ros iar din linia pddurii animalele salbatice if vor fi privit nedumerite, Si e o dorintd de a inchipui ineditul imprejurdrilor, de a Mimi mobilul acestor prime sfirsituri in tragedie.

Femeia Rennes se intalne te a glindit cel dintil nebun, care a fost motivul primei sinucideri 7 Cine a descoperit spinzurdtoarea, cine tdierea arterelor, cine otravurile din plante si care din toate aceastea a servit pentru prima oard Poate la inceput a lost inecul, coborirea In fundul apelor printre crocodili, in brate cu o piaträ ca o mintuire.

Femeia care cauta omul Mettet

Atunci vei intra deodatd. In angrenaj, numdrätoarea va incepe rapidd ca inteun comptuar electric : Z. Deacolo, din fundurile inceputului, primul sinuciga patroneazd ca un sfint aceste existente numerotate, pornite din formula lui, toti cill intr'o zi Ii vor repeta plecarea si cindva In viltor, cind toate calendarele se vor topi intr'unul singur avind ca slinti pe cei dintll cari au Intreprins Femeia care cauta omul Mettet actiune noud pe planetä, atunci o zi va fi rezervatd primului sinucis si la fel o zi pentru un siint al nebunilor.

IN Dar mai din Femeia care cauta omul Mettet de cit ei, e omul care a visat pentru prima oard confundindu-se poate cli Insdsi cel dintil orn de pe planeld. Nu cunosc mecanica visului prin ere, Super Meeting Femeie Regiune Center s'a desdvirsit paralel cu posibilitàfile mintii evoluind dela confuz si estompare pind la precizia de forme sub care a putut fi luat drept o a doua realitate ; dar poate a apdrut asa cintr'odatd i atunci care ya fi fost atitudinea omului trezit fatd de intliul sdu vis?

Lumea din vis ca si cea de dinafard era pentru el tot alit de now, tot alit de surpriza, tot atit de nejustificatd.

Femeia care cauta omul Mettet

In confuzia initialului ofereau aceleasi posibilitati, ar fi putut crede cà a träi in inseamnd a visa si in loc plaseze actiunile in realitate pornind strimb In prundis, Femeia care cauta omul Mettet Ii retras In vre-o grotd si in sömn convins cà astfel e adevdratul "fel de viatä.

Tesdtura acestei fantezii n'are sa se destrame de eventualele rinjete ale unor teoreticieni ai sensului comun si nici credinta cd putut Intimpla pe planetä, cd forma ei ac- mice s'ar fi tuald de viatä nu corespunde unei necesitdji de terminate ci e o intimplare oarecare din alte infinite posibilitdti de devenire.

Dealtfel, nedumerirea aceasta fatd de vis si posibilitatea unei confuzil intre el Si viatä, sau posibilitatea altor feltiri de viatd, are o vechime care se urea' 00 in timpul unde calendarul actual incepe Dating om convertit islam mearg d.

Tant qu'ils revent, ils ne le saveht pas. Certains interpretent meme le songe auquel ils sont en proie ; c'est seulement en sortant de leur rêve qu'ils le reconnaissent pour tel Les sots croient être actuellement óveillés, et se Ilattent de savoir s'ils sont rélement princes ou paysans. Confucius et toi vous etes des songes, et moi qui vous le dis, j'en suis un moi-meme.

Eric Emmanuel Schmitt - Cei Doi Domni Din Bruxelles

Une nuit, moi, Tchouang Tzeu, j'ai reve que rétais, un papillon voletant de ci de IA, un vrai papillon et j'étais inconscient de mon individualité humaine. Soudain je me reveillai et me retrouvai moi-même, couché sur le dos. Sint visele vechilor regi trecind prin legendd din generatie in generatie. Sint visele haiducilor si visele condamnatilor la moarte.

Sint visele chinuite ale ascetior. Sint minunatele vise ale ocnasilor cari se pregatesc sa evadeze. Sint visele rosii ale anarhistilor. Sint visele de sperantd si de amdgire ale jucdtorilor de carti.

Gare de ce m. Nu avea familie. NOlarul a privir-o in tacere. Fie, ~a cum credea el, fusese amanta negustorului ~i ii veriflca ractul, fie spunea adevarul ~i se gasea in fap ce.

Sint visele viscoase ale prostituatelor. Sint visele marinarilor si visele oamenilor negri. Sint visele dela tropice l visele dela polul nord. Sint visele lascive ale adolescentilor. Sint visele aureold si visele coborlre In iad.

ERIC EMMANUEL SCHMITT-Cei-Doi-Domni-Din-Bruxelles-

Sau fiinta de gesturi maiestoase a vre-unui mitropolit, pomenindu-se gifiind asudatd In camera vre'unei prostitaate de periferie. Dacd o cronicd scadaloasd ar dovedi cä aceasta din urmd se intimpla chiar In realitate, rostul visiului nu dispare; in realitate, Intimplarea ar fi un corectiv firesc si Femeia care cauta omul Mettet aparitia ei In vis i In chip subversiv capdtd savoarea i virtatile acelui morb de cinice restabiliri i puneri la punct In panicd.

Fiindcd nu mai intereseazd restabilirea cleat ca tensiune si inedit, imi este indiferent principiul In baza caruia se face; o restabilire facia rdmine meschind chiar dacd e facutd In numele vre-unei idei de supremd justitie. Doar visul ca un sifilis al subcon tientului coloreazd sufletul cu spuma unei rozeole spirituale. Fiindcd sfredelesc In carne si restabilesc imanentele unei justitii cinice.

Tu servitorule umil pe care stdpina te-a palmuit trufase, sd tii cd peste noapte trupul i s-a svircolit si a OM vdzindu-te cum te apleci deasupra ei sgrunturos ca un trunchi de copac, cum ii desfiintezi rochia, incet, sadic, cu ritualul unei judecdti de apoi. Tu dormeai undeva In nestiintd, dar visul avea grije sä te rdzbune.

A doua zi stdpina Isi va fi privit cu ciudd ciarcdnele din jurul ochilor, lingeria motolita mototolità de tine si îi va fi muscat buzele consumind veninul unui sarpe inchis In insasi formula ei biologicd. Marturisesc bucuria mea, ori de cite ori vdzind rigiditatea grava a vre-unui ministru sau a vre'unui profesor universitar, ma gindesc cd peste noapte Totu i, substanta lui intens terapeutica i intens corosivd, trecutd Inteun mediu de viscozitati cerebrale, a fost acoperità de gelatinozitatea cu care aceastä Femeia care cauta omul Mettet ia cunostiinta chiar despre cele mai incadescente si mai chinuitoare evenimente.

Decdderea visului, ca si decaderea dragostei, ca si decdderea poeziei s'a intimplat atunci cind a inceput sd traverseze lumea burghezd. E poate o conformatie organicd a indivizilor cari o compun neputinta aceasta de a seziza convulsiv frumosul, e poate o ingustime si o impdienjenire a ferestrei prin care privesc in afard, e poate un defect de constructie, lipsiti de o scard larga si de un peron vast In fata sufletului, preocupdrile de tensiune sdrbdtoreascd arta, religia trebuie ocoleascd I sd pdtrundd tot prin dos, prin jegul scdrii de serviciu.

Porcini, fac ravagii in lumea sensibilitàii reducind totul la etalonul emotie de care Sint capabili. Nevoindu-se devastat de nici o preocupare gravd, consurnind intrebarile chinuitoare cu privire la viata bine izolate intr'un strat dulceag si hranitor, a aranjat si pentru vis citeva explicatii suficiente cit sa-i dezarmeze si Intalnire gratuita in suma puna in imposibilitate de a-1 mai turbura.

Dupd o noapte in care a fost luat pe sus si purtat intr'un peisaj de fldcari unde tot ce constituia patrimoniul si valoareai terestrd se desfdcuse de el lasindu-i gol bantuit de acizii spaimelor negre. Trezit, va pune totul pe seama unei derajdri la stomac, se va aplica rapid realitatii, ocolind precaut orice gind care ar putea sd-i zdruncine lamentabilu-i echilibru din care isi face o virtute si se cramponeazá ca de o ratiune a existentei.

 • Eric Emmanuel Schmitt - Cei Doi Domni Din Bruxelles
 • フランス語を学ぶ Apprendre le français en japonais Partie 1 - vidéo avec français et roumain sous-titres
 • (PDF) ERIC EMMANUEL SCHMITT-Cei-Doi-Domni-Din-Bruxelles- | Anca Muller - deundevine.ro
 • Cel mai bun site de dating Camerun
 • Субмарина причалила к берегу в естественной гавани на южной оконечности острова; это место Ричард называл Портом.
 • PE URMELE LUI Lucian Blaga - PDF Téléchargement Gratuit
 • Я чувствую себя таким бесполезным.

Dar in acelas timp mare amator de pldcere fard pericol si mare proprietar de veleitáti, burghezul notiunii acesteia nu opun citusi de putin pe aceia de proletar, inch' mai confuzfi í mai mototolità cerebraliceste, ci îi opun o spiritualitate purd, eliberati de alterfirile pe cari le produc revendicärile materialiste, Ii opun punctul de vedere riguros si aristrocatic al unor atitudini pure fati de tot ce intilnim in viatá a adoptat visul pentru bucdtdria sa sufleteasca utilizindu-1 in doze si tensiuni cari sä nu-i poata pricinui nici o ardere.

A visa, a devenit in limbajul comun sinonim cu a se intimpla ceva frumos care ti-ar place, cu a te gindi la binele persoanei tale : visez sá ajung sef de birou, visez sà ajung actritá de cinema, visez sd cistig la loterie; iar daca in somn visul nu mai produse senzatia de placere si de frumos, atunci nu mai este vis ci copnar.

Frecventa exclamatie parcel' e un vis Ori, visul e cu totul altceva si din alterarea pe care a suferit-o, o reabilitare va trebui sa-i vina. Importanta stintifica pe care i-a acordat-o doctrina lui Freud, sau cadrul de preocupári al spiritistilor, nu are nici o legatura cu ceiace vreau, e vorba de o reabilitare a ideiei de vis, de o galvanoplastie in platina a atitudinei pe care omul o ia in fata lui. Vreau ca atunci dud Femeia care cauta omul Mettet aceasta ar fi singura adecvatá pentru exteriorizarea Femeia care cauta omul Mettet cuvint a unor Femeia care cauta omul Mettet trairi interioare sa pot spune total e un vis", fard ca prin aceasta sa mä vad coborit la un nivel comun cu cintaretii si cintaretele de romante.

Femeia care cauta omul Mettet

De buzele lor cuvintul vis care poate îi trage nenorocirea si din faptul ca rimeazá atit de bine cu paradis" e rostit fard sa isce nici un cutremur, e palid, e dezumflat, nu mai spune nimic, sau atunci chid spune, sensul lui e deturnat pe linia unor incintaxi de artificiu, nesustinute de nici o pasiune, de nici o lumina. Vreau visul trdsnet care sa despice fiinta si sa-i reveleze o altd lume, vreau visul mai substanta, mai scrisnet, mai edificator cleat insasi realitatea.

Vreau visul voiaj Femeia care cauta omul Mettet in subconstient, vreau visul sonda, visul solid, visul sinucidere. Vreau visul vis. Visul vis nu e visul nazuinta, nu e visul proiectare in viitor al unor dorinti ce s'ar vrea indeplinite, ci e visul pur, visul trait cu pasiune pentru farmecul, pentru substanta lui imediatá.

Visul stdruie in adincimile fiintei ca un flacon cu esente care ar primeni mereu atmosfera. Atunci chid te apropii de el pe alt plan decit acela al unei intelegeri obisnuite, visul isi desvdluie o substanta Femeia care cauta omul Mettet intregeste realitatea, o substanta fara de care amorfitatea acesteia s'ar accentua pina la sensul de inutilitate al cadavrelor.

Visul e suletul realitatii. Bra el totul ar fi rece, mort, intepenit si nurnai el incalzeste si anima realitatea. Vorbesc evident de acea realitate subiectiva, singura pe care o cunoastem si ale carei posibilitati de prefaceri si devenire salt numai gratie visului, intre ea si ei existind un permanent proces de Femeia care cauta omul Mettet.

Toate actiunile si toate ralizarile pe cari le intreprindem smut o rezultantd intre vis si realitate. Visul cu putinta lui de desfintare a oricaror rigori, e un principiu elevator opus cu frenezie staticei greoaie a materiei si din procesul acesta creatia va apare cu atit mai transfiguratá cu cit va reusi doamna caut baiat tanar in timișoara cuprinda mai mult din elementul vis, in minimul de materie necesar pentru ca realizarea sa aiba un contur si o consistenta care sa o poata face sezizabilá.

F'drá escapadele iui in afard si in inedit, fárd cdutarea-i laborioasá pare un joc facil si totusi o intensá si nevázuta energie Il sustine totul ar fi o repetare in acelas, nimic nou n'ar putea veni sä rupd lantul unei sclavii in anchilozd. Dedesuptul actiunilor noastre visul intinde un postament de influente, un sistem marginit de doua extreme diametral opuse, deoparte visul cu influente vegetative, de cealalta, visul infuzind tensiuni de extraordinard si incandescentd tensiune, iar intre ele, o floare multipla, exuberanta, fantasticd.

Visul cu influenete vegetative e visul care acapareazd fiinta, Ii desfiinteazá resorturile si o prelungeste dezarticulata inteo viata unde cel mai mic gest in afara e o indrasneald, care sperie, un mucegai verzui se aseazà la suprafata actiunilor ca peste baltile statute, dar spre fundurile din ce in ce mai adincite incep sa se desfaca algele unei supersensibilitati receptionind cele mai fine freamdte, cele mai nerostite chemari.

Cu pinza aceasta de paianjen tesutd intre coaste, fiinta va aluneca in cit mai Instant site ul gratuit de dating umbra ramanind vesnic Femeia care cauta omul Mettet afara organizatiilor in care ar fi putut fi valorificatd inteun fel sau in altul. Visul copi' áriei prelungeste confuzia dimre basm si realitate mentinind o lume de intretdieri multiple in care stelele slut amestecate cu ochii pisici or si copacii de afará fumeazá odata cu sergentii sträzilor.

Visul pubertatii pune un jar pe buze, dealungul gitlejului o sete chtnuitoare, in carne o spaima nedeslusita de tot ce va trebui sä vinä, doar pielita de sub pleoape 5 se invinete te ca o bandd de doliu pentru tristetele, isbucnirile, desnadejdile de dinduntru: Cei mari cunosc asta, îi zimbesc intre ei semnificativ, opresc superiori mice Inceput de märturisire lasd tim, am fost i noi a a, o sd treacd Si e visul sublimdrilor erotice, altfel aici i altfel in sgirie norii americei, dar pretutindeni aceia0 juisare in vid din trupul contractindu-se sub Femeia care cauta omul Mettet imateriale ale ferneilor pldsmuite in fierbinteala creierului, femeile minunate ale visului, Wä maniere, fdrd danturd de aur, lard galo i, Wa carti de vizitd, femeile extraordinare ale visului pe cari le iubesc profetii, martiri, ocna ii, poetii.

Sint visele cu morti chinuitoare, clnd un genunchi se a eazd deasupra pieptului, i te apasd, un spasm al trupului, In gitlej se ingramadesc nedeslu ite bolborosirile spaimei te treze ti tipind in noapte i slut visele cu morti minunate, un irag de draperii albe printre cari te scurgi la infirnt, in fiecare clipd creste senzatia unei dizolvdri in intreg u- niversul, deci moartea nu pare o desfiintare ci deabia o regdsire a ta in tot ce existd, in pietre, in flori, in allele.

Si poate e cite un fel de vis pentru fiecare fel de om urmind in tesdtura lor multiplicitatea fizionomiilor umane. Atunci, va fi lost cindva un vis care a dispdrut odatd cu omul lui, un cel mai superlativ vis pe care nimeni nu-1 va mai putea visa vreodatd.

Johannes a lasat o femeie fara cap in cimitir !!!

Dar mintea, ca i pentru spatiu, ca i pentru timp, ar vrea o dot de mare, cit de infinit e numdrul viselor? In fiecare noapte se viseazd atita de enorm pe planetd incit poate tot va fi fost ajunsd clipa dud nici o combinatie noud n'a mai putut fi facutä i visele vor fi inceput sà se repete ca un covor uria. Dacd e ti aproape sigur de ce va gindi un anume out in anume irnprejurdri, niciodatd coordonatele acestea nu vor putea anticipa cit de vag asupra viselor lui.

Singur visul scapd oricdrui control, el e singurul dintre cascadele interioare deasupra cdreia perfidia educatiei nu s'a putut intinde cu legea ei de cum trebue sa fie" obligindu-i la un anumit fel, a a cum a facut gindurilor, sentimentelor, aspiratfilor. Visul o permanentd efervescenta a neprevazutului, singurui minz sburdalnic dintr'o herghelie de posibilitati Incatu ate de ratiune. Deaceia la extrema cealaltd a influentelor lui, e visul care infuzeazd dinamicd, e visul gratie cdruia s'a intimplat tot ce e grandios pe planetd.

Se crede marii anirnatori, acei cari au trecut prin viata ca un virtej, in urma lor iscindu-se prapastioase prefaceri, ca marii indrasneti, acei cari cu o vorbd sau cu un gest au schimbat cursul istoriei, ar datora energia i reu ita lor unei prodigioase capacikiti de cunoaffere a imprejurdrilor dintr'un moment dat, ori acesta este o lature cu virtuti complet statice i desfd urarea actiunilor lor in extraordinar a decurs tocmai dinteo putintä de a ignora orice irnprejurdri i orice realitati.

C g7 michonze Fdrd aceastd putintd care sd compenseze i sd covir eascd pe celelalte, simpla cunoa tere a lucrurilor va fi Intotdeauna in detrimentul actiunei, ele i i vor desvdlui puternice ratiuni de a ramine a a cum slut i orice incercare 'de a le schimba ar pdrea o aberatie, aberatie care se infdptue te totu i atunci chid cu pasiune incepi stt nu mai tii nimic i actionezi orbe te. Orbe te, Columb a traversat oceanul, orbe te, 0 Bonaparte a bulversat continentul.

Dacd si-ar fi dat seama ell de criminal ne la fel cu ale celorlalti oameni slut aspiratiile lor, ar fi fost pietrificati de spaima i nici n'ar mai fi indrdsnit sd i le Femeia care cauta omul Mettet. Dar au putut sd ignoreze orice altd ratiune, sd nu mai tind seama cleat de imaginea pe care o aveau in virful pupilei i sà o ajungd.

Cutezanta, putinta aceasta de a ignora realitati care pe altii Ii insplimintd, ii trage seva 0 se hrdne té cu sucurile substantiale ale visului.

Si asta in loc sd clued la Femeia care cauta omul Mettet pasiva retragere in sine, este din contra dinamul unei extraordinare actiuni in afard, nimic din tot ce are masiv i consfintit de veacuri nu mai sperie, in toate fibrele se repetà ca un memento : e vis, e vis tot ce te Inconjoard, e vis tot ce se intimplä, e vis tot ce faci, indrasne te orice, totul e vis, poti sà visezi lumea i rosturile ei se elating, nici o Indreptdtire n-o maf sustine i dacd acel in care s'a trezit con tinta aceasta are putinte conforme, nimic nu-1 mai poate Impiedica sä o rdstoarne.

Dar, Femeia care cauta omul Mettet a cum a spus Ilarie Voronca, toate acestea nu slut cleat inceputul, 0 reabilitare a visului, o reabilitare a mea, o reabilitare a noastrd, va urma.

Astfel a lipsit numele poetesei de singulare nuanfe Filip Corsa prezenta la Contimporanul" si la Unu" ; precum colaborarea prietenului Cornelia Michailescu la expozifia modernii dela Artele Decorative din in. Ilustrat de Marcel lancu i D-na Milifa Patrascu.

Ilustrat de M. Maxy Editura Unu. Nu se vor opri niciodatá.

 1. #ASAF Instagram posts (photos and videos) - deundevine.ro
 2. Этого каким-то образом требовала церемония.
 3. Vreau sa intalnesc un om spaniol
 4. Fete pentru baieti bragadiru
 5. Cum sa flirtezi in engleza
 6. Eric emmanuel schmitt cei-doi-domni-din-bruxelles-

Poate acolo, jos, un alt cer le asteaptä i frumuseti nude cu viorélele doliului la cingitoarea absentá si coronite de vis in pär se vor oglindi inteinsele, Vintul conduce atentia spre coralii de cari ancoreazä märile in zilele de sárbátoare. E särbätoarea durerii. Trece poezia cu degetele roze, cu shili douà granate si sfircuri fosforescente. Lunecá in fiecare rind dantele secrete si miinile cari le-au scris le vád in sbor alb de pescärusi.

Femeia care cauta omul Mettet

Fluturi pudrati ca marchizele portelanii lasá pe candelabre amprenta sborului de ingeri. Dar fiecare fluture ascunde un vierme si un miracol precum in clopote, sunetele.

Prin gradini, copii se joacä cu intunericul si umbrele.

PE URMELE LUI Lucian Blaga

Vä proiectez imaginea caselor cu ferestrele acoperite í a inchisorilor. Fetele voastre Femeia care cauta omul Mettet deveni prostituate ; iar biietii, asasini. Ii voi iubi. Acum sinteti liberi, pärintilor! Peste mlastiná, poetul va trece usor ca Isus pe ape.

Va adormi la umbra tortùrelor in fiecare zi virgine si totusi similare. Ajuns in parcul cu päuni si cadavre, va escalada ridicolul din platitudinea adevärului i va visa.

Visbijuterie incuiatä in caseta somnului. Apoi, cu amintirea la brat sä treci printeun defileu de dalii, piná la orasul ca un cucui pe nordul tärii. Fete anonime cu desnädejdea dizolvatá in ochii din care sufletul se evaporá cum un unghiu se deschide i moare in linia dreaptä.

O astfel de biografie trebuie să fie, de asemenea, un film, în care personajul e văzut în mers, în mişcare. Prezentarea epică, pe diverse etape, a vieţii lui Blaga are, în mod firesc, un caracter preponderent expozitiv, utilizînd citatul expresiv şi pagini semnificative ale corespondenţei scriitorului.

Esti zfiplazul aplecat ca o sorä a soarelui si sfera de piaträ mai mare decit tine te minuneazä ca si la patru ani chid te ascundeai dupá ea. Vis yid viciu. Evenimente si obiecte trec surprize printre degete si ochi in senzatii imponderabile. Cine a träit odati imaginea suplä a expresului in vitezi pe serpentina muntelui spre golul präpastiei surprizä deschisa dupá ultima incovoiere?

Mai multe despre acest subiect