Intalnirea femeilor Amicale in Annaba,

BALCANOLOGIE ŞI ÎN ROMÂNIA SECOLULUI XX
Moisil în6 ani dupã dispariþia sa subitã la Ottawa, Canada, la vârsta de 67 de ani. Vrând acum sã readuc în amintirea cititorilor figura lui, am hotãrât sã republic aceastã carte, completând-o cu noi detalii. Addenda cãrþii cuprinde documente inedite, evidenþiind prieteniile de care s-a bucurat, dar ºi duºmãniile care i-au înnegurat viaþa, împotriva cãrora, dintr-o mândrie demnã, nu a luptat niciodatã. La Biblioteca Academiei am donat, dupã dispariþia lui Gr.

Intalnirea femeilor Amicale in Annaba ani în urmă, când am elaborat primul meu studiu privind viaţa şi opera acestuia, regretatele doamne Cornelia Victor Papacostea, soţia istoricului şi Cornelia Papacostea-Danielopolu, fiica lor mi-au pus cu generozitate la dispoziţie arhiva lui personală şi de familie, pe care am consultai-o cu folos şi recunoştinţă. Îi mulţumesc acum doamnei Pia Dumitru Danielopolu, nepoata de fiică şi succesoarea legală a lui Victor Papacoslea. Mulţumesc de asemenea nepoţilor de soră şi de.

 1. Femei căsătorite din Constanța care cauta barbati din ClujNapoca

Prof Şerban Papacostea, fiul lui Petre Papacostea, pentru iriformaţiile, desluşirile genealogice, amintirile, fotografiile şi documentele defamilie pe care mi le-au comunicai.

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii mi-a acordat calitatea de cercetător al acestor arhive şi m-a! Domnul Acad.

Consiliul Ştiinţific al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi Biblioteca Metropolitană Bucureşti, au avizat apariţia acestei cărţi În Intalnirea femeilor Amicale in Annaba Studii şi cercetări sud-est europene, editată în comun În cadrul parteneriatului celor două instituţii. Ţin sâ le mulţumesc câlduros. Le rămân îndatorat îndeosebi pentru publicare domnului Director Florin Rotaru.

Bine ați venit la Scribd!

Editez în acest volum numai texte şi documente legale de activitatea de profesor universitar, de cercetător şi expert În problemele balcanice a lui Victor Papacostea. Documentele din arhiva CNSAS referitoare la activitatea politică propriu-zisă a lui Victor Papacoslea ca membru de frunte al Partidului Naţional Liberal, deputat, participant la pregătirea actului de la 23 augustsubsecretar de stat la Ministerul Învătământului, secretar al Cercului de Studii al Partidului Naţional Liberal, candidat dinamic la alegerile legislative din interogatoriile la care a fost supus sub Învinuirea neîntemeiatâ de uneltire contra ordinii de stat, mârturiile celor alâturi de care a.

La fel, interesanta corespondenţă inedită a lui Victor Papacostea. Ele au ajuns să constituie o mare comunitate umană, dezvoltând, la nivelul limbii, al mentalităţii şi al stilului de viaţă, un anumit "aer de familie", greu de tăgăduit, chiar dacă greu de surprins în formule riguroase.

(PDF) Sfantul-Augustin Confesiuni | Stefania Miculas - deundevine.ro

Relevarea legăturilor istorice dintre popoarele balcanice sau sud-est europene, evidenţierea unităţii în diversitate care le este proprie, sublinierea comunităţii lor de destin şi a caracterului sincronic al evoluţiei lor generale au fost, mai ales în epoca modernă, obiective statornice ale cercetătorilor. Descoperind lumea balcanică sau sud-est europeană, savanţii europeni au fost fascinaţi din capul locului şi deopotrivă atât de extrema varietate, cât şi de remarcabila ei unitate pe care au încercat să le descrie şi explice în termeni ştiinţifici.

Intalnirea femeilor Amicale in Annaba

Din această năzuinţă de cunoaştere şi înţelegere s-a născut sistemul ştiinţific coerent al balcanologiei sau al studiilor sud-est europene, ale căror principale exigenţe de ordin metodologic sunt: perspectiva globalizantă, comparatismul şi interdisciplinaritatea. Pe cale de consecinţă, din această concepţie a balcanologiei decurg, în planul practicii ştiinţifice, imperativul cooperării intelectuale internaţionale dintre cercetători, în primul rând dintre cercetătorii balcanici şi necesitatea dobândirii unei formaţiuni profesionale complexe de către fiecare dintre balcanologii autentici.

Intalnirea femeilor Amicale in Annaba

Pe scurt, balcanologia a devenit o şcoală de universalism umanist şi un factor de civilizaţie într-o zonă prea adesea încercată de cumplite calamităţi istorice şi zguduită de Intalnire Femeie Mariee Forum înfruntări interetnice şi interconfesionale.

Ea a fost, în primul rând. In al doilea rând, dezvoltarea balcanologiei sau a studiilor sud-est europene a fost impulsionată, la noi, de un imperativ moral şi anume de sentimentul datoriei de a face cunoscută fiinţa şi soarta poporului român, ca şi ale celorlalte popoare din această zonă, Europei civilizate, din ansamblul căreia fuseseră multă vreme desprinse prin acţiunea fatalităţilor istorice, dar căreia-i aparţi ~eau, potrivit propriei lor convingeri, prin istorie, tradiţie culturală şi vocaţie.

Intalnirea femeilor Amicale in Annaba

In sfârşit. Ideea solidarizării popoarelor din Balcani şi Sud-Estul Europei în jurul valorilor fundamentale comune, ideea solidarităţii balcanice, a fost, pentru români, în diversele forme pe care le-a îmbrăcat de-a lungul secolelor, de la coaliţia ortodoxă a naţiunilor medievale creştine la Înţelegerea Balcanică a naţiunilor moderne, nu numai rezultatul cugetării politice responsabile, o direcţie de politică externă promovată în zonă, ci şi factorul stimulativ pentru dezvoltarea unei şcoli de studii ştiinţifice balcanologice sau sud-est europene de valoare unanim recunoscută.

Uploaded by

În ajunul instaurării regimului comunist în România, regim care a impus brutala restructurare a întregului sistem de instruire Intalnirea femeilor Amicale in Annaba, cercetare ştiinţifică, viaţă academică potrivit tiparelor staliniste, această tradiţie era reprezentată de două Institute specializate: Institutul de studii sud-est europene, întemeiat în de Nicolae Iorga împreună cu Vasile Pârvan şi Gheorghe Murgoci şi condus, după moartea marelui istoric, de Nicolae Bănescu şi Institutul de studii şi cercetări halcanice, întemeiat în de Victor Papacostea ca o fundaţie privată, transformat înprin decretul lui Ion Antonescu, redactat şi contrasemnat de ministrul Ion Petrovici, într-o instituţie bugetară de stat.

Conducătorii acestor Institute şi publicaţii deţineau importante poziţii universitare, erau înconjuraţi de o pleiadă de elevi devotaţi, desfăşurau o bogată activitate didactică şi ştiinţifică, întreţineau relaţii de fructuoasă cooperare cu omologii lor din străinătate, participau la proiecte de cercetare internaţionale şi lansau asemenea proiecte.

Războiul însuşi nu întrerupsese activitatea lor, deşi o afectase, iar încheierea tratatului de pace le încuraja speranţele de viitor. Adversitatea regimului stalinist faţă de balcanologie În anulîndată după proclamarea Republicii, toate Institutele de cercetări istorice au fost însă unificate, potrivit modelului şi instrucţiunilor sovietice, într-un singur mare Institut de istorie şi filosofie, revistele lor au fost suprimate, zaţurile ultimelor numere în curs de tipărire fiind distruse.

Nu puţini aveau să fie aruncaţi ulterior în temniţă din motive politice, unii chiar exterminaţi. Activişti comunişti aserviţi Uniunii Sovietice şi acoliţi ai lor, improvizaţi în cercetători şi profesori au luat locul lustratei" elite profesionale româneşti şi în domeniul studiilor balcanologice sau sud-est europene.

Direcţiile de cercetare servite de cele două Institute aveau să fie suspendate ori alterate pentru mulţi ani, formarea de noi cadre de specialitate întreruptă, comunicarea cu lumea ştiinţifică prin publicaţii prohibită, vocea României în dialogul ştiinţific internaţional înnăbuşită, iar tradiţia studiilor balcanologice sau sud-est europene româneşti ameninţată să sufere o gravă soluţie de continuitate.

Intalnirea femeilor Amicale in Annaba

Temeiurile politico-ideologice ale ostilităţii staliniste faţă de balcanologie Raţiunea femei singure din ClujNapoca care cauta barbati din Alba Iulia a înverşunării regimului stalinist împotriva studiilor balcanologice sau sud-est europene era, fireşte, ca în atâtea alte domenii ale ştiinţelor, de natură ideologică şi politică.

Cu nuanţe care ţin de momentul constituirii lor şi de personalitatea fondatorilor, cele două Institute Ia care m-am referit serveau aceeaşi a.

Or, toate acestea - cunoaşterea ştiinţifică, demnitatea naţională şi solidaritatea regională - constituiau pentru năzuinţele de hegemonie imperialistă ale Moscovei, în ipostaza ei totalitară comunistă ca şi în celelalte, obstacole ce trebuiau înlăturate.

 • Un nou site de dating Happn
 • Dar cine îi ştie povestea, cine ar putea să presupună că, în viaţa necunoscută a acestei femei, atât de apropiată şi atât de îndepărtată totodată, a avut loc o adevărată dramă, că ochii ei umbriţi, că buzele ei arcuite au surâs fantomei fericirii?
 • Inca de la aparitia seriei de romane ce constituie "ciclul levantin", Mircea Constantinescu s-a dovedit un scriitor profund legat de istorie.
 • Арчи весьма тщательно подобрал слова; потому что хорошо понимал, как важны эти снимки для Николь.
 • A FOST ODATÃ GRIGORE MOISIL - PDF Free Download
 • Constantinescu M - După Bucuresti, Potopul_d

O împrejurare cu totul particulară, afirmarea dreptului lor la autonomie faţă de URSS de către liderii comunişti Iosip Broz Tito şi Gheorghi Dimitrov, zelatori ai ideii solidarităţii balcanice în formele unui comunism original, cu o anumită culoare specifică naţională şi regională, a accelerat reacţia regimului stalinist şi a radicalizat ostilitatea lui faţă de orice formă de solidaritate balcanică. O altă împrejurare care a favorizat această reacţie de ostilitate a fost împărţirea lumii balcanice în tabere duşmane ca efect al izbucnirii războiului rece.

 • Aplica ia gratuita intalne te
 • В беднейшем из четырех поселков Нового Эдема дюжина белых и желтокожих крепышей с лентами каратистов на головах избивала четырех черных и смуглых юношей прямо перед глазами пары новоэдемских полицейских и безрадостной толпы жителей деревни.
 • Она поблагодарила учительницу Элли за все, что они с Максом сделали для ее семьи.
 • Нет, одиннадцать _тридцать_, я не хочу вставать раньше, чем необходимо.

Consecinţele stalinismului şi ale războiului rece în domeniul balcanologiei constituie o temă de cercetare ce va trebui adâncită în viitor. Nu trebuie uitat însă că şi cealaltă putere totalitară europeană din secolul XX, Germania nazistă, manifestase aceeaşi adversitate faţă de ideea unităţii în diversitate a lumii balcanice şi faţă de idealul solidarizării ei.

Welcome to Scribd!

Oficiosul hitlerist Das Reich combătuse vehement, înideea unităţii în diversitate a lumii balcanice, promovată de Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice din Bucureşti şi se arătase surprins de faptul că, înprin ministrul Ion Petrovici, guvernul lui Ion Antonescu, aliat declarat al Germaniei, asimilase acest Institut unei instituţii de stat, bugetându-1, deşi, în concepţia nazistă, Peninsula Balcanică ar fi fost o regiune a deosebirilor şi a multiplicităţii.

Dezbinarea lumii balcanice prin exacerbarea particularismelor naţionale a fost întotdeauna utilă marilor puteri dornice să-şi extindă sferele de influenţă în această zonă. Stalin cu greu, nu fără reticenţe şi accidente de parcurs neaşteptate, dar mai ales nu neapărat irevocabil, a înlesnit renaşterea balcanologiei sau a studiilor sud-est europene. România a fost, din motive încă nedesluşite cu certitudine, leagănul acestei renaşteri şi locul privilegiat de coordonare internatională a eforturilor în această direcţie.

Intalnirea femeilor Amicale in Annaba

Era un uriaş Intalnirea femeilor Amicale in Annaba înainte. A vorbi despre valoarea diferenţei şi a argumenta implicit dreptul la ea într-o lume obişnuită să aplice stereotip, în toate domeniile, modelul sovietic, a vorbi deopotrivă despre unitate culturală regională, peste graniţele politice ale blocurilor militare şi politice adverse, relativizând oarecum deosebirile dintre ele şi restabilind posibilitatea dialogului, dacă nu chiar a convergenţei sistemelor, a distinge subtil între unitatea în diversitate a naţiilor şi culturilor, pe de o parte şi omogenitatea lor culturală şi mentală, pe de alta, toate acestea puteau fi socotite indiciile unei iminente reevaluări de către URSS a raporturilor internaţionale.

Reconcilierea sovieto-iugoslavă. Chiar dacă era dublată, putem bănui, de intenţia nemărturisită şi, fireşte, nerealistă a Moscovei de a desprinde din structurile euro-atlantice ţările capitaliste din Sud-Estul european, în numele ideii solidarităţii balcanice, relansarea acestei idei arăta că Uniunea Sovietică şi aliaţii ei conştientizaseră necesitatea reformării sistemului de dominaţie sovietic şi a regândirii echilibrului mondial de forţe politice.

Încărcat de

Puterile democratice occidentale au încurajat această tendinţă inovatoare şi s-au angajat să o susţină, fireşte, în anumite limite, din dorinţa de a determina, la rândul lor, dacă nu Intalnirea femeilor Amicale in Annaba renunţarea ţărilor balcanice din lagărul sovietic la programul revoluţionar comunist, în orice caz consolidarea autonomiei lor faţă de Moscova. Intalnirea femeilor Amicale in Annaba internaţionale de studii sud-est europene urmau să se reunească la fiecare cinci Intalnirea femeilor Amicale in Annaba.

Publicaţii periodice aveau să contribuie la schimbul de idei şi cooperarea intelectuală internaţională între specialişti. Mihai Berza, fostul adjunct al Prof. Cel care a definit conceptul Institutului şi a pus bazele edificării sale în această perioadă, cel care a întocmit schema Intalnirea femeilor Amicale in Annaba de personal ştiinţific şi organizare, cel care a închegat nucleul iniţial de cercetători chemaţi să activeze în cadrul lui - majoritatea elevii şi colaboratorii săi din Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice - cel care s-a îngrijit de redactarea primelor două volume ale revistei, a fost, din însărcinarea Academiei R.

Faptul că i s-a încredinţat lui această misiune era nu Top site ul de dating Quebec o dovadă de încredere şi preţuire din partea Academiei R.

Din motive de natură ideologică şi Intalnirea femeilor Amicale in Annaba, autorităţile de stat şi de partid nu intenţionau însă nicidecum să-i acorde lui Victor Papacostea, multă vreme figură proeminentă a Partidului Naţional Liberal, fost deputat şi ministru, fost deţinut politic, poziţia de director al noii instituţii, ci numai pe aceea de redactor-şef adjunct sau secretar al revistei.

Răspunderea conducerii proiectului de refacere a Institutului şi de relansare a revistei revenea oficial Acad.

Intalnirea femeilor Amicale in Annaba

Iorgu Iordan, vicepreşedintele Academiei R. Iorgu Jordan care, vizibil zguduit Intalnirea femeilor Amicale in Annaba, a folosit întreaga sa autoritate de vicepreşedinte al Academiei, pentru a urgenta venirea unei ambulanţe şi a unui medic specialist. Era însă prea târziu.

Mihai Berza, de cercetători din Institut, de unii învăţaţi din Balcani Cleobul Tsourkas, Nikolai Todorovdeşi alte Institute de studii balcanice şi sud-est europene din Apus preluaseră, pentru a le duce la îndeplinire, parţial sau integral, unele dintre proiectele lansate cândva de el Bibliografia balcanică, Enciclopedia balcanică, Istoria popoarelor balcanicetotuşi, la trei săptămâni de la decesul lui Victor Papacostea, numele lui nu a fost nici măcar amintit la Colocviul privind civilizaţiile balcanice de la Sinaia nici de participanţii români, nici de Intalnirea femeilor Amicale in Annaba.

De asemenea, nici în Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, nici în alte publicaţii privitoare la istoria studiilor sud-est europene în România, contribuţia lui Victor Papacostea la întemeierea Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei şi a revistei nu a fost, multă vreme, pusă în deplină lumină ori a fost menţionată numai în treacăt, cu reticenţe.

Faptul este cu atât mai frapant, cu cât între participanţii la colocviu şi între autorii textelor la care mă refer se numărau prieteni apropiaţi, vechi colaboratori, admiratori mărturisiţi şi devotaţi fideli ai Prof.

Mai multe despre acest subiect